FRENDI

Frendi-projektet och det interkulturella mötet

Syftet med Frendi är att skapa möten för att stöda en dubbelriktad integration. Den dubbelriktade integrationen innebär att vi lär oss av varandra och lär oss leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Infödda finländare har således minst lika mycket att lära sig som de som flyttat hit i ett senare skede. I projektet deltar ungdomar med svenska som modersmål samt ungdomar med andra modersmål än svenska.

För tillfället sker en väldigt liten del av integrationen i Nyland på svenska, vilket medför att elever i de svenskspråkiga skolorna förblir isolerade från elever med invandrarbakgrund. I de svenskspråkiga skolorna har både lärare och elever uttryckt en önskan om att hitta sätt att samarbeta på, och det behovet vill vi svara på. Genom projektet vill vi också ge unga med invandrarbakgrund möjligheten att lära känna ortens svenskspråkiga ungdomar, eftersom de svenskspråkiga i andra fall riskerar bli en obekant språkminoritet.

För att skapa nya kontakter och vinna förståelse för varandra behövs möjligheten att träffas. Projektidén är således enkel, elever från olika skolor träffas för att lära känna varandra och jobba kring olika teman. På grund av elevernas varierande språkliga bakgrund måste dock både elever och lärare vara flexibla vad gäller kursspråket och en fördel är att kursaktiviteterna är praktiska.

Under hösten 2016 ordnades tre samarbetskurser, i Borgå, Esbo och Helsingfors. I Borgå samarbetade elever från yrkesskolorna Inveon och Amisto och i huvudstadsregionen fick studeranden från gymnasiet Lärkan och Mattlidens gymnasium jobba med varsin grupp ungdomar från Eiran aikuislukio. I Borgå valde skolorna att förverkliga sin samarbetskurs i form av tre hela dagar av matlagning, bildkonst och stadsrundvandring. Kurserna i huvudstadsregionen bestod av lektioner en gång i veckan över en längre tid och byggdes upp kring bildkonst och temat viktiga platser. Innehållet i alla kurserna varvades med lekar och samarbetsövningar.

Här lagas det pite me mish, en traditionell köttpaj från Kosovo


Studiebesök på Designmuseet


Eleverna skriver en berättelse som de senare presenterar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren och hösten 2017 ordnas flera samarbetskurser i Nyland. I första hand kommer kurserna att bestå av verkstäder i drama, men även temat yrken och studier kommer att stå i fokus. Projektteamets uppgift är att initiera, koordinera och underlätta samarbetet, så att ett deltagande blir så lätt som möjligt för skolorna och lärarna.


Frendi-projekti ja monikulttuurisia kohtaamisia

Frendi-projektin tavoite on tukea molemminpuolista kotoutumista, toisin sanoen antaa mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan samoilla ehdoilla ja tasavertaisina. Näin sekä suomalaissyntyiset että Suomeen muuttaneet saavat tukea elämään ja toimimaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa, sekä oppivat arvostamaan yhteiskunnan moninaisuutta. Projektin kohderyhmät ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret sekä saman paikkakunnan ruotsinkieliset nuoret.

Syy siihen että suomensyntyinen kohderyhmä rajoittuu ruotsinkieliseen kielivähemmistöön on se, että ruotsinkielisissä kouluissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden edustus on suomenkielisiin kouluihin hyvin vähäistä. Tämä tekee väistämättä näiden kielivähemmistöjen välisen kontaktin luomisen haasteelliseksi, ja ryhmät jäävät toisilleen jossain määrin tuntemattomiksi.

Konkreettisesti järjestetään koulujen välisiä yhteiskursseja. Syksyn 2016 aikana kolme kursseja on toteutunut kouluissa Helsingissä, Espoossa ja Porvoossa. Porvoon kurssi käsitteli kuvataidetta, ruoanlaittoa ja kulttuurista maantiedettä, kun taas Espoossa ja Helsingissä käsiteltiin kuvataidetta ja teemaa ”tärkeät paikkani”. Kurssit sisälsivät myös leikkejä ja tiimityöskentelyä. Teemasta riippumatta yhteistyön keskeinen tarkoitus on kuitenkin kohtaaminen, jossa oppilaat ja opettajat eri kouluista, eri kielillä ja kulttuuritaustoilla saavat tutustua ja tehdä asioita yhdessä.

Porvoossa Amiston ja Inveonin opiskelijat


Eiran aikuislukio ja Mattlidens gymnasium


Eiran aikuislukio ja gymnasiet Lärkan

Kevään 2017 kurssit tulevat keskittymään draamatyöpajoihin ja -koulukursseihin. Työkieli muokkautuu osallistujien kielitaitojen mukaan, mutta edellytyksenä on että osallistuja hallitsee joko englannin, ruotsin tai suomen. Projektin henkilökunta vastaa kurssien koordinoinnista sekä sisällön ja rakenteen suunnittelusta niin, että se vastaa osallistuvien koulujen tarpeita ja toiveita.


LUCKAN INTEGRATION

Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

Kontakt/Lisätietoa:

Lisa Tobiasson: lisa.tobiasson@luckan.fi
Michaela Högnabba: michaela.hognabba@luckan.fi


Projektet koordineras av Föreningen Luckan r.f. och finansieras av EU:s nationella asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektet fortgår fram till 31.12.2017.

Projektin on rahoittanut EU:n kansallinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sitä koordinoi Föreningen Luckan r.f. Projekti jatkuu 31.12.2017 asti.

64349_amifunnamed