FRENDI

Frendi-projektet och det interkulturella mötet

Projekt Frendi skapar samarbetskurser över skol- och språkgränserna, och i första hand riktar sig kurserna till nyanlända ungdomar och svenskspråkiga ungdomar från andra stadiets utbildningar i huvudstadsregionen. Syftet är att stöda en dubbelriktad integration, elevernas förståelse för varandra och samhällets diversitet.

För att skapa nya kontakter och vinna förståelse för varandra behövs möjligheten att träffas. Projektidén är således enkel: elever från olika skolor träffas under en viss tid för att lära känna varandra och jobba kring olika teman. På grund av elevernas varierande språkliga bakgrund måste dock både elever och lärare vara flexibla vad gäller kursspråket och en fördel är att kursaktiviteterna är praktiska.

Våren 2017

Under våren har två kurser ordnats; en i Kyrkslätt och en i Helsingfors.

I en kurs deltog elever från Gymnasiet Grankulla Samskola samt Helsingin aikuisopistos förberedande linje. Dragare för dramakursen var skådespelaren Ville Sandqvist.

Dramaverkstad i Helsingin aikuisopistos utrymmen på Tölötullsgatan.


Tabita och Stella planerar semester.


Niko justerar Nors spegling.


Fotboll i ett klassrum var överraskande svårt men roligt.

Igaal, Abdul och Teo i spegling.


Farhiyo, Mattias & Abdul presenterar morgonens händelser.


Mustafa och Niko memorerar sitt stilleben.


Tack! Kiitos! Thank you! What a week!

Kyrkslätt

I Kyrsklätt deltog Kyrkslätt gymnasium samt Luksias Valma-linje (som förbereder för yrkesutbildning). Temat var kompetenser.

Förutom att ta reda på sina egna kompetenser, fick ungdomarna också möjligheten att dela med sig av sina kompetenser till andra. Här visar Elli och Halil en grupp lokala pensionärer hur Reseplanerar-appen fungerar.


Under temaveckan gjorde eleverna egna kompetensportfolion, fördjupade sig i sina egna och gruppens kompetenser, varvade med intervjuer, test och samarbetsövningar.

Morgongymnastik i Kyrkslätt

Hösten 2016

Under hösten ordnades tre samarbetskurser, i Borgå, Esbo och Helsingfors. I Borgå samarbetade elever från yrkesskolorna Inveon och Amisto och i huvudstadsregionen fick studeranden från gymnasiet Lärkan och Mattlidens gymnasium jobba med varsin grupp ungdomar från Eiran aikuislukio. I Borgå valde skolorna att förverkliga sin samarbetskurs i form av tre hela dagar av matlagning, bildkonst och stadsrundvandring. Kurserna i huvudstadsregionen bestod av lektioner en gång i veckan över en längre tid och byggdes upp kring bildkonst och temat viktiga platser. Innehållet i alla kurserna varvades med lekar och samarbetsövningar.

Här lagas det pite me mish, en traditionell köttpaj från Kosovo


Studiebesök på Designmuseet


Eleverna skriver en berättelse som de senare presenterar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Frendi-projekti ja monikulttuurisia kohtaamisia

Frendi-projektin tavoite on tukea molemminpuolista kotoutumista, toisin sanoen antaa mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan samoilla ehdoilla ja tasavertaisina. Näin sekä suomalaissyntyiset että Suomeen muuttaneet saavat tukea elämään ja toimimaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa, sekä oppivat arvostamaan yhteiskunnan moninaisuutta. Projektin kohderyhmät ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret sekä saman paikkakunnan ruotsinkieliset nuoret.

Syy siihen että suomensyntyinen kohderyhmä rajoittuu ruotsinkieliseen kielivähemmistöön on se, että ruotsinkielisissä kouluissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden edustus on suomenkielisiin kouluihin hyvin vähäistä. Tämä tekee väistämättä näiden kielivähemmistöjen välisen kontaktin luomisen haasteelliseksi, ja ryhmät jäävät toisilleen jossain määrin tuntemattomiksi.

Konkreettisesti järjestetään koulujen välisiä yhteiskursseja. Syksyn 2016 aikana kolme kursseja on toteutunut kouluissa Helsingissä, Espoossa ja Porvoossa. Porvoon kurssi käsitteli kuvataidetta, ruoanlaittoa ja kulttuurista maantiedettä, kun taas Espoossa ja Helsingissä käsiteltiin kuvataidetta ja teemaa ”tärkeät paikkani”. Kurssit sisälsivät myös leikkejä ja tiimityöskentelyä. Teemasta riippumatta yhteistyön keskeinen tarkoitus on kuitenkin kohtaaminen, jossa oppilaat ja opettajat eri kouluista, eri kielillä ja kulttuuritaustoilla saavat tutustua ja tehdä asioita yhdessä.

Porvoossa Amiston ja Inveonin opiskelijat


Eiran aikuislukio ja Mattlidens gymnasium


Eiran aikuislukio ja gymnasiet Lärkan

Syksyn 2017 kurssit tulevat keskittymään draamaan. Työkieli muokkautuu osallistujien kielitaitojen mukaan, mutta edellytyksenä on että osallistuja hallitsee joko englannin, ruotsin tai suomen. Projektin henkilökunta vastaa kurssien koordinoinnista sekä sisällön ja rakenteen suunnittelusta niin, että se vastaa osallistuvien koulujen tarpeita ja toiveita.


LUCKAN INTEGRATION

Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

Kontakt/Lisätietoa:

Lisa Tobiasson: lisa.tobiasson@luckan.fi


Projektet koordineras av Föreningen Luckan r.f. och finansieras av EU:s nationella asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektet fortgår fram till 31.12.2017.

Projektin on rahoittanut EU:n kansallinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sitä koordinoi Föreningen Luckan r.f. Projekti jatkuu 31.12.2017 asti.

64349_amifunnamed