Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen

en strategi med 15 åtgärder

Swedish integration paths and pitfalls in the Capital Region

a strategy with 15 measures

Här kan du ladda ner strategin i pdf-form, bilagorna finns längre ner på sidan.
Strategian suomenkielinen versio alkaa sivulta 39.
The English version of the strategy starts on page 63.

Luckan Integration har arbetat fram en strategi med 15 åtgärder för att stärka svensk integration i huvudstadsregionen. Visionen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt lämpligt för dem. Den gamla sanningen, för att uppnå samma som på finska krävs delvis andra lösningar på svenska, stämmer även här.

Städernas integrationsprogram uppdateras efter kommunalvalet. Vi önskar att det 2021 – 24 skall bli lättare att välja den svenska integrationsvägen, att få tillgång till jämbördig integrationsutbildning, kompletteringsutbildning och undervisning i sitt eget språk och religion som de som väljer att integreras på finska. För att nå dit är det grundläggande att städerna i huvudstadsregionen samarbetar för att tillsammans stärka den svenska integrationen.
Det är angeläget att utvecklingsarbetet för den svenska integrationen sker som en del av statens och kommunernas integrationsarbete med samma krav på kvalitet och uppföljning som när det gäller att integreras på finska.

Swedish integration paths and pitfalls in the Capital Region – a strategy with 15 measures

Luckan Integration has developed a strategy with 15 measures to strengthen Swedish integration in the Capital Region. The vision is to improve Swedish integration so that newly arrived adults, families, children and young people have the opportunity to be integrated into the capital region in a way that is suitable for them. The old truth, in order to achieve the same as in Finnish, other solutions in Swedish are partly required, is also true here.

The cities’ integration program is updated after the local elections. We wish that in 2021-24 it will be easier to choose the Swedish integration path, to have access to equal integration education, supplementary education and teaching in one’s own language and religion as those who choose to be integrated in Finnish. To get there, it is fundamental that the cities in the capital region work together to strengthen Swedish integration. It is important that the development work for Swedish integration takes place as part of the state’s and municipalities’ integration work with the same requirements for quality and follow-up as when it comes to integration in Finnish.

Här kan du läsa strategin, bilagorna finns längre ner på sidan.
Strategian suomenkielinen versio alkaa sivulta 39.
The English version of the strategy starts on page 63.

Beställ strategin, order the strategy

Bilagor till strategin

Kompetenscentret för svensk integration 

Veronica Hertzberg
Project Manager
veronica.hertzberg(at)luckan.fi
+358 50 581 9924

Eva Persson
Communications Officer
eva.persson(at)luckan.fi
+358 50 5900573

Alyana Thomas
Coordinator for the StigIn 2 project allyana.thomas(at)luckan.fi
+358 50 307 5768

Aino Jones
Integration coordinator
aino.jones(at)luckan.fi
+358 46 920 7962