Frendi-projektet och det interkulturella mötet

Projektet Frendis syfte var att skapa naturliga kontaktytor mellan majoritetsbefolkningen och unga invandrare i syfte att stöda en dubbelriktad integration. Planen var att skapa gemensamma skolkurser, där svenskspråkiga andrastadiets elever möter elever med invandrarbakgrund ur den förberedande utbildningen, för att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. För att eleverna skulle hinna lära känna varandra, skulle kurserna omfatta omkring 20 timmar och i varje kurs skulle cirka 20 elever delta, det vill säga ungefär 10 elever från vardera skola. Själva undervisningen skulle planeras och genomföras av projektpersonalen i samförståelse med de deltagande skolorna.

Projektets bakomliggande tanke är att den personliga kontakten är en förutsättning för en lyckad integration. Genom projektet ville man stöda den ömsesidiga förståelsen mellan de båda målgrupperna, samtidigt som eleverna, också de infödda, får verktyg för att fungera i ett alltmer mångkulturellt samhälle. Eleverna får nya kontakter och en ökad förståelse och uppskattning för mångfalden, samtidigt som de vinner nya perspektiv på sitt och andras kulturarv.

Frendi är ett integrationsstödjande projekt som genomförts av Luckan i Helsingfors. Projektet finansierades av EU:s nationella Asyl-, migrations- och integrationsfond och det pågick från mars 2016 till februari 2018.

Här kan du läsa hela projektanalysen; om utmaningarna, lösningarna och sidospåren.

FRENDI

Hösten 2017

Den första kursen var en dramakurs mellan Helsingin aikuisopisto och Gymnasiet Grankulla Samskola. Kursen drogs av skådespelaren Ville Sandqvist. Under en veckas tid fick eleverna från de två skolorna lära känna varandra genom olika lekar, övningar, improvisation och diskussion. Kursen hölls både vid Helsingin aikuisopistos utrymmen och vid Luckan.

Den andra kursen var ett samarbete mellan Rudolf Steiner-gymnasiet, Eiran aikuislukio samt Helsingin aikuisopisto. Det blev ett videoprojekt lett av Fabian Silén. Målet var att eleverna i smågrupper gör kortfilmer kring teman som de själva väljer. Kursen hölls i Luckans utrymmen, dit eleverna från de båda skolorna tog sig tillsammans med sina lärare.

Våren 2017

Under våren ordnades två Frendi-kurser; en i Kyrkslätt och en i Helsingfors.
I en kurs deltog elever från Gymnasiet Grankulla Samskola samt Helsingin aikuisopistos förberedande linje. Dragare för dramakursen var skådespelaren Ville Sandqvist.
I Kyrsklätt deltog Kyrkslätt gymnasium samt Luksias Valma-linje (som förbereder för yrkesutbildning). Temat var kompetenser.

Hösten 2016

Under hösten ordnades tre samarbetskurser, i Borgå, Esbo och Helsingfors. I Borgå samarbetade elever från yrkesskolorna Inveon och Amisto och i huvudstadsregionen fick studeranden från gymnasiet Lärkan och Mattlidens gymnasium jobba med varsin grupp ungdomar från Eiran aikuislukio. I Borgå valde skolorna att förverkliga sin samarbetskurs i form av tre hela dagar av matlagning, bildkonst och stadsrundvandring. Kurserna i huvudstadsregionen bestod av lektioner en gång i veckan över en längre tid och byggdes upp kring bildkonst och temat viktiga platser. Innehållet i alla kurserna varvades med lekar och samarbetsövningar.

Projektet koordineras av Föreningen Luckan r.f. och finansieras av EU:s nationella Asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektet pågick från 1.3.2016 till 28.2.2018.

 

unnamed