Kompetenscentret för svensk -integraatio

Ruotsin integraation osaamiskeskus

Kompetenscentret för svensk -integraatio 

SV - Målsättningen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt lämpligt för dem. För att stärka den svenska integrationen behövs ett starkt samarbete mellan det offentliga och tredje sektorn samt att de inflyttade hörs och inkluderas i utvecklingsarbetet. I strategin Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder, lyfter vi fram flera aktörer, Luckan är en av dem. 
Här nedan kan du läsa mer om strategin och de delar som vi på Luckan arbetat vidare med.

Ruotsin kotouttamisen osaamiskeskus 

ENG - Visiomme on parantaa kotouttamista ruotsin kielellä, jotta äskettäin maahan tulleilla aikuisilla, perheillä, lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kotoutua ruotsin kielellä heille sopivalla tavalla. Viranomaisten ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on välttämätöntä ruotsinkielisen kotoutumisen vahvistamiseksi, samoin kuin maahanmuuttajien äänen kuuleminen ja heidän ottamisensa mukaan kehittämistyöhön. Strategiassamme Ruotsin kotouttamisen polut ja sudenkuopat pääkaupunkiseudulla - strategia ja 15 toimenpidettä nostamme esiin useita näyttelijöitä, joista Luckan on yksi.
Alta voit lukea lisää strategiasta ja osista, joiden kanssa me Luckanilla jatkoimme työskentelyä.

Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder 

Luckan integration har arbetat fram Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder för att stärka svensk integration i huvudstadsregionen. Vi önskar att det skall bli lättare att välja den svenska integrationsvägen. För att nå dit är det grundläggande att städerna samarbetar.

Ruotsin kotouttamisen polut ja sudenkuopat pääkaupunkiseudulla - strategia ja 15 toimenpidettä 

Luckan Integration on julkaissut strategiansa Ruotsin kotouttamisen polut ja sudenkuopat pääkaupunkiseudulla - strategia ja 15 toimenpidettä vahvistaa Ruotsin integraatiota pääkaupunkiseudulla. Haluamme, että ruotsalaisen kotoutumispolun valitseminen on helpompaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että kaupungit tekevät yhteistyötä.

Strategin, som är publicerad på svenska, finska och engelska, hittar du här.

Kotoutuminen ruotsiksi 

På webbplatsen samlar vi information om det svenskspråkiga i huvudstadsregionen; såsom språkkurser, utbildningsmöjligheter, jobbsökande och fritidssysslor, för att underlätta en etablering här för hela familjen.

Verkkosivulla keräämme tietoa ruotsin kielestä pääkaupunkiseudulla, kuten kielikursseista, koulutusmahdollisuuksista, työnhakijoista ja vapaa-ajan aktiviteeteista, jotta voimme helpottaa koko perheen asettautumista tänne.

Ambulerande handledare 

Luckan Integrations ambulerande handledare handleder familjer med internationell bakgrund med barn i svensk småbarnspedagogik och skola i huvudstadsregionen. Vi erbjuder också information till lärare, skolor och daghem.

Neuvontaa perheille 

Luckan Integration tarjoaa yksilöllisiä ohjaustapaamisia kansainvälisperheille, joiden lapset ovat ruotsinkielisessä koulutuksessa pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme myös tietoa opettajille, kouluille ja päiväkodeille.

På svenska i Finland - Ruotsiksi Suomessa - Финляндия по-шведски

En bok som ger en ypperlig insikt i att integration på svenska är en praktiskt genomförbar möjlighet i Finland. Vi får här träffa människor som kommit från olika platser i världen och funnit ett hem i Svenskfinland. Även historiskt men främst i nutid. I en artikel presenteras kort hur det är att studera på svenska, i en annan hur det är att jobba och i en tredje hur det är att vara förälder på svenska i Finland. Boken är tvåspråkig, på svenska samt engelska eller ryska.

Kirja, joka antaa erinomaisen käsityksen siitä, että ruotsinkielinen kotouttaminen on Suomessa toimiva mahdollisuus. Tapaamme ihmisiä eri puolilta maailmaa, jotka ovat löytäneet kodin "Svenskfinlandista". Myös historiallisesti, mutta enimmäkseen nykyhetkessä. Artikkeleissa esitellään lyhyesti, millaista on opiskella ruotsiksi, millaista on työskennellä tai millaista on olla ruotsinkielinen vanhempi Suomessa. Kirja on kaksikielinen, ruotsiksi ja englanniksi tai venäjäksi.

På svenska i Finland - Ruotsiksi Suomessa - Финляндия по-шведски

Tervetuloa pääkaupunkiseudulle

Vi sänder årligen ett välkomstbrev till personer som flyttat till huvudstadsregionen och vars modersmål inte är finska svenska eller samiska. I brevet presenterar vi kort Finlands tvåspråkighet och det svenska i Finland och i huvudstadsregionen. I år var utskicket på fyra språk; svenska, finska, engelska samt ukrainska.

Lähetämme vuosittain tervetuliaiskirjeen pääkaupunkiseudulle muuttaneille henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Kirjeessä esittelemme lyhyesti Suomen kaksi kansalliskieltä sekä ruotsin kielen Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Tänä vuonna postitus oli neljällä kielellä; ruotsiksi, suomeksi, englanniksi ja ukrainaksi.

Espoon Tervetuloa! kirje keväältä 2022.

fritid.fi, en tvåspråkig portal för svenskspråkig fritidsverksamhet

fritid.fi är en sökportal, på svenska och engelska, som gör det lättare att hitta och/eller sprida information om svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. 

fritid.fi, kaksikielinen portaali ruotsinkieliselle vapaa-ajan toiminnalle.

fritid.fi on ruotsin- ja englanninkielinen hakuportaali, jonka avulla on helpompi löytää ja/tai jakaa tietoa ruotsinkielisestä vapaa-ajan toiminnasta pääkaupunkiseudulla.

Stig in, Astu sisään, Come in 2 - Born to be included - Syntynyt olemaan mukana

Luckan integration är med i projektet Stigin2 som arbetar utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter. Målet är att vi genom verksamheten ska kunna bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället.

Luckan Integration on osa Stig in / Come in 2 -hanketta, joka perustaa työnsä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja ajatukseen, että lasten oikeudet ovat aikuisten vastuulla. Tavoitteena on, että pystymme toiminnallamme vaikuttamaan sellaisen yhteiskunnan luomiseen, jossa Suomeen tulevat lapset ja nuoret ovat paitsi integroituneita myös osallisia.

Kompetenscentret för svensk -integraatio 

Veronica Hertzberg
Projektipäällikkö
veronica.hertzberg (at) luckan.fi
+358 50 581 9924

Hankkeen rahoittaa

Suomi
Powered by TranslatePress
Siirry sisältöön