Kompetenscentret för svensk integration

Competence Center for Swedish integration

Kompetenscentret för svensk integration 

SV – Målsättningen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt lämpligt för dem. För att stärka den svenska integrationen behövs ett starkt samarbete mellan det offentliga och tredje sektorn samt att de inflyttade hörs och inkluderas i utvecklingsarbetet. I strategin Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen – en strategi med 15 åtgärder, lyfter vi fram flera aktörer, Luckan är en av dem. 
Här nedan kan du läsa mer om strategin och de delar som vi på Luckan arbetat vidare med.

Competence Centre for Swedish Integration 

ENG – Our vision is to improve integration in Swedish so that recently arrived adults, families, children, and young people have the possibility to integrate in Swedish in a way that suits them. Cooperation between the authorities and the third sector is necessary for the strengthening of Swedish integration, as well as hearing the voice of the immigrants, and including them in the development work. In our strategy Swedish Integration Paths and Pitfalls in the Capital Region – A Strategy with 15 Measures we highlight several actors, Luckan being one of them.
Below you can read more about the strategy and the parts that we at Luckan continued to work with.

Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen – en strategi med 15 åtgärder 

Luckan integration har arbetat fram Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen – en strategi med 15 åtgärder för att stärka svensk integration i huvudstadsregionen. Vi önskar att det skall bli lättare att välja den svenska integrationsvägen. För att nå dit är det grundläggande att städerna samarbetar.

Swedish Integration Paths and Pitfalls in the Capital Region – A Strategy with 15 Measures 

Luckan Integration has published its strategy Swedish Integration Paths and Pitfalls in the Capital Region – A Strategy with 15 Measures to strengthen Swedish integration in the Capital Region. We want it to be easier to choose the Swedish integration path. In order to reach this goal, it is essential that cities work together.

Strategin, som är publicerad på svenska, finska och engelska, hittar du här.

Integrating in Swedish 

På webbplatsen samlar vi information om det svenskspråkiga i huvudstadsregionen; såsom språkkurser, utbildningsmöjligheter, jobbsökande och fritidssysslor, för att underlätta en etablering här för hela familjen.

On the webpage we collect information about the Swedish language in the Capital Region; such as language courses, educational opportunities, job seekers and leisure activities, to facilitate an establishment here for the whole family.

Ambulerande handledare 

Luckan Integrations ambulerande handledare handleder familjer med internationell bakgrund med barn i svensk småbarnspedagogik och skola i huvudstadsregionen. Vi erbjuder också information till lärare, skolor och daghem.

Guidance for Families 

Luckan Integration offers individual guidance appointments for families with international background who have children in Swedish-language education in the Capital Region. We also offer information for teachers, schools and daycare centres.

På svenska i Finland – In Swedish in Finland – Финляндия по-шведски

En bok som ger en ypperlig insikt i att integration på svenska är en praktiskt genomförbar möjlighet i Finland. Vi får här träffa människor som kommit från olika platser i världen och funnit ett hem i Svenskfinland. Även historiskt men främst i nutid. I en artikel presenteras kort hur det är att studera på svenska, i en annan hur det är att jobba och i en tredje hur det är att vara förälder på svenska i Finland. Boken är tvåspråkig, på svenska samt engelska eller ryska.

A book that gives an excellent insight into the fact that integration in Swedish is a viable opportunity in Finland. We meet people from different places in the world who have found a home in “Svenskfinland”. Also historically, but mostly in the present. Articles briefly present what it is like to study in Swedish, what it is like to work, or what it means to be a parent in Swedish in Finland. The book is bilingual, in Swedish and English or Russian.

På svenska i Finland – In Swedish in Finland – Финляндия по-шведски

Welcome to the Capital Region

Vi sänder årligen ett välkomstbrev till personer som flyttat till huvudstadsregionen och vars modersmål inte är finska svenska eller samiska. I brevet presenterar vi kort Finlands tvåspråkighet och det svenska i Finland och i huvudstadsregionen. I år var utskicket på fyra språk; svenska, finska, engelska samt ukrainska.

We send an annual welcome letter to people who have moved to the Capital Region and whose mother tongue is not Finnish, Swedish or Sami. In the letter we briefly present the two national languages of Finland, and the Swedish language in Finland and in the Capital Region. This year the mailing was in four languages; Swedish, Finnish, English and Ukrainian.

The Welcome! letter from Spring 2022.

fritid.fi, en tvåspråkig portal för svenskspråkig fritidsverksamhet

fritid.fi är en sökportal, på svenska och engelska, som gör det lättare att hitta och/eller sprida information om svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. 

fritid.fi, a bilingual portal for Swedish-language leisure activities

fritid.fi is a search portal, in Swedish and English, which makes it easier to find and/or share information on Swedish-language free-time activities in the Capital Region.

Stig in, Astu sisään, Come in 2 – Born to be included

Luckan integration är med i projektet Stigin2 som arbetar utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter. Målet är att vi genom verksamheten ska kunna bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället.

Luckan Integration is part of the project Stig in / Come in 2 which bases its work on the UN Convention on the Rights of the Child, and the idea that children’s rights are the responsibility of adults.  The goal is that through our activities, we will be able to contribute to creating a society in which children and young people who come to Finland are not only integrated but also included.

Kompetenscentret för svensk integration 

Veronica Hertzberg
Project Manager
veronica.hertzberg(at)luckan.fi
+358 50 581 9924

The project is funded by

English (UK)
Powered by TranslatePress
Skip to content